top of page

#5minuteslegal – 5 minutes with Legal English vocabulary // LITIGATION + M&A

#5minuteslegal – 5 minutes with Legal English vocabulary

W dzisiejszym wpisie polecam Wam filmik autorstwa Aric Williams Law (aricwilliamslaw.com)  dotyczący istotnych obszarów związanych z transakcjami M&A.

Poniżej przestawiam wyciąg najważniejszych słówek z materiału, wzbogacony o słówka związane z poruszonymi w materiale zagadnieniami. W ramach nauki możecie najpierw obejrzeć filmik, następnie sprawdzić słówka których nie znaliście i obejrzeć materiał jeszcze raz, aby osłuchać się z ich wymową.

Sam filmik trwa dokładnie jedną minutę (dlatego obejrzenie go zajmie dosłownie chwilę), ale jest wypełniony przydatnym słownictwem. Zapraszam do zapoznania się z materiałem. 🙂

The Most Commonly Litigated Matters in M&A (https://www.youtube.com/watch?v=irLupp4i8zQ)


Aric Williams Law (aricwilliamslaw.com)

 1. Common – powszechny;

 2. Litigation – spór sądowy;

 3. Matter – sprawa, kwestia;

 4. M&A (mergers and acquisitions) Transactions – transakcje fuzji i przejęć;

 5. To have a claim for – mieć roszczenie o  // a claim against sb – roszczenie wobec kogoś

 6. Breach – naruszenie; -> to breach a contract – naruszyć, złamać umowę;

 7. Representations – oświadczenia;

 8. Warranties – zapewnienia / gwarancje; warranty – gwarancja, rękojmia

 9. Representations and Warranties – oświadczenia i zapewnienia;

 10. Essential – istotny, niezbędny; -> essential (relevant) provisions of the agreement – istotne postanowienia umowy;

 11. Statement – oświadczenie, wypowiedź;

 12. Selling company – spółka sprzedająca, acquired company – spółka przejmowana; vs buying company – spółka kupująca; acquiring company – spółka przejmująca;

 13. Regarding – dotyczący, odnośnie;

 14. Finances – finanse, sytuacja finansowa;

 15. Asstes – aktywa; vs liabilities – pasywa (także: długi, zobowiązania)

 16. Employee – pracownik; -> employer – pracodawca; employment contract – umowa o pracę;

 17. Litigated issues – kwestie, zagadnienia sporne na drodze sądowej;

 18. Tax – podatek;

 19. undisclosed – nieujawniony; vs. disclosed – ujawniony; disclosure – ujawnienie

 20. Protect oneself from – ochronić się przed;

 21. Misrepresentations – nieprawdziwe oświadczenia, fałszywe oświadczenia;

 22. Indemnification clause – klauzula dotycząca przejęcia odpowiedzialności (used in contracts to shift the risk from one party to another);

 23. To specify – określać, precyzować; specified – ustalony, sprecyzowany;

 24. Questionable – wątpliwy;

 25. During – podczas;

 26. Escrow – depozyt; -> to escrow – zdeponować;

 27. Insurance – ubezpieczenie;

Wszystkie powyższe słówka (41 słów i zwrotów) znajdziecie jak zawsze na Quizlecie.

#5minuteslegal #naukaangielskiego #LegalEnglish #Legalnik #English #Angielskidlaprawników #free

1 wyświetlenie0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie
bottom of page