top of page

Księgi wieczyste – ćwiczenie leksykalne

Read the text below, complete the exercise and check your answers:

Księgi wieczyste (land and mortgage registers) prowadzi się w celu ustalenia stanu prawnego (legal status) nieruchomości (real estate) bądź spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu (cooperative ownership right to premises). Księgi wieczyste są jawne (public) i domniemywa się (presume), że prawo jawne z księgi wieczystej jest wpisane (entered) zgodnie z rzeczywistym stanem prawnym, a prawo wykreślone (deleted / removed) nie istnieje.

Księga wieczysta nieruchomości zawiera cztery działy (sections). Pierwszy obejmuje oznaczenie nieruchomości oraz wpisy praw związanych z jej własnością (ownership). Drugi obejmuje wpisy dotyczące własności i użytkowania wieczystego (perpetual usufruct). Trzeci przeznaczony jest na wpisy dotyczące ograniczonych praw rzeczowych, z wyjątkiem hipotek (mortgages), na wpisy ograniczeń w rozporządzaniu nieruchomością lub użytkowaniem wieczystym oraz na wpisy innych praw i roszczeń (claims), z wyjątkiem roszczeń dotyczących hipotek. Czwarty przeznaczony jest na wpisy dotyczące hipotek.

Exercise

  1. I ________________ that this is what Mr. Johnson said.

  2. entered b) removed c) claimed d) presumed

  3. We took out a ________________ on our house.

  4. ownership b) mortgage c) real estate d) legal status

  5. ________________ is usually granted for 99 years.

  6. perpetual usufruct b) cooperative ownership right to premises c) ownership d) claim

  7. There was a misunderstanding regarding the ________________ of children.

  8. legal reputation b) authority c) legal status d) presumption

  9. Land and mortgage registers consist of 4 ________________.

  10. elements b) sections c) units d) paragraphs

#Słownictwo #naukaangielskiego #księgawieczystapoangielsku #LegalEnglish #Angielskidlaprawników #prawo

13 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie
bottom of page