top of page

Zaimki z “here” w umowach – kiedy i jak je stosujemy?

Hereof, herein, hereunder – to między innymi te zaimki sprawiają trudności osobom stykającym się z umowami skonstruowanymi w języku angielskim, bądź mierzącym się z zadaniem przetłumaczenia takowej umowy. Legal English cechuje się sporym zakorzenieniem w dawnej angielszczyźnie, której w zwykłych warunkach już się nie używa (choć ciągle postuluje się korzystanie z tzw. plain English). Zatem młodzi adepci prawa bądź osoby związane z szeroko pojętym biznesem stają przed większym wyzwaniem niż zwykłe nabycie umiejętności komunikowania się w języku angielskim. Jednym z takich specyficznych dla języka prawniczego zagadnień są zaimki z “here”.

W umowach bardzo często można spotkać się z tego typu zapisami:

The Parties hereto undertake not to reveal confidential information to third parties.

Wystarczy jednak wiedzieć, że zaimek złożony z here + przyimka (np. herein) można inaczej zapisać jako przyimek (np. in) + this document / agreement / contract. Zaimek z here zawsze odnosi się do dokumentu czy umowy, w którym się znajduje.

Tak więc przytoczony powyżej przykład będzie oznaczał dokładnie to samo co:

The Parties to this Agreement undertake not to reveal confidential information to third parties.

Czyli: Strony niniejszej Umowy zobowiązują się nie ujawniać informacji poufnych osobom trzecim.

W zaimku z here możemy użyć różnych przyimków w zależności od tego, z jakim przyimkiem łączy się dane słowo użyte w zdaniu. W powyższym przykładzie mieliśmy słowo party jako strona, która łączy się z to (a party to a contract)

hereinin this contract / agreement / documenthereunderunder this contract / agreement / document hererwithwith this contract / agreement / document hereforfor this contract / agreement / document hereonon this contract / agreement / document heretoto this contract / agreement / document herebyby this contract / agreement / document hereofof this contract / agreement / document

Uwaga na HEREBY

Hereby może występować także w swoim drugim znaczeniu, czyli niniejszym.

The Parties hereby agree as follows… – Strony niniejszym postanawiają, co następuje…

Exercise

In each of the points fill in the first sentence with a correct preposition and the second one with a correct pronoun with here:

1.1 The terms ….. the agreement shall not be changed.

1.2 The terms ….. shall not be changed

2.1 The charges shall be calculated in accordance ….. the contract.

2.2 The charges shall be calculated in accordance …..

3.1 This tariff is applicable only in connection with tariffs specifically made subject ….. this document.

3.2 This tariff is applicable only in connection with tariffs specifically made subject …..

4.1 A minimum salary ….. this contract shall amount to $2000 monthly.

4.2 A minimum salary ….. shall amount to $2000 monthly.

5.1 The parties declare that the annex attached ….. this agreement shall bind the contracting parties from the day of signing this agreement.

5.2 The parties declare that the annex attached ….. shall bind the contracting parties from the day of signing this agreement.

6.1 All the matters amended ….. this agreement are confidential.

6.2 All the matters amended ….. are confidential.

Answer key

  1. of, hereof

  2. with, herewith

  3. to, hereto

  4. under, hereunder

  5. to, hereto

  6. by, hereby

#herewith #hereby #hereunder #LegalEnglish #Legalnik #hereto

1 wyświetlenie0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie
bottom of page